>>
Giống ngô lai LVN669
LVN669 là giống ngô ngắn ngày, dạng hạt đá, năng suất cao, thích ứng rộng và chống chịu gãy đổ tốt
  • Giống ngô lai LVN669
  • LVN4