>>
Đại hội cổ đông thường niên 202115/06/2021 09:40:50
ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam dự kiến ngày 25/6/2021 tạiThị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội. Trong trường hợp ảnh hưởng của đại dịch, không thể tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch, HĐQT sẽ thông báo nội dung về phương án thay đổi trong việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty năm 2021 – Phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.